srijeda, 07 februar 2018 19:20

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice

Na danas održanom sastanku direktor Sekretarijata Energetske zajednice, Janez Kopač, predstavio je Godišnji implementacioni izvještaj Sekretarijata za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, kao i stanje u evropskim integracijama Crne Gore iz oblasti energetike.

Sastanku su, takođe, prisustvovali: ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku, Branislav Prelević i projekt menadžer „Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu“ u GIZ-u, Jasna Sekulović.

Tokom sastanka, članovi Odbora su, između ostalog, upoznati sa viđenjem Energetske zajednice o stanju u Crnoj Gori, u oblastima: električne energije, gasa, nafte, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i klime. Ukazano je da je Crna Gora, u odnosu na druge zemlje ugovornice Energetske zajednice, najviše postigla u preuzmanju i implementaciji pravne tekovine i da je jedina zemlja ugovornica koja nema pokrenut prekršajni postupak, ali da će morati da prati buduće, sve zahtjevnije, promjene Evropske unije u ovoj oblasti.

Takođe, bilo je riječi o: potrebi ispunjenja preostalih mjera iz Trećeg energetskog paketa; investicijama u oblasti energetike i značaju izgradnje podmorskog kabla sa Italijom; potrebi donošenja Zakona o obaveznim rezervama naftnih derivata; neophodnosti pune implementacije zakonodavstva u oblasti životne sredine; potrebi izrade relevantnog zakonodavstva u oblasti klime i jačanju konkurencije na maloprodajnom tržištu električne energije itd.

Ministarka ekonomije je istakla da su pripreme Crne Gore u oblasti energetike počele još 2006. godine kada je postala članica Energetske zajednice, te da će Crna Gora, kroz saradnju sa Sekretarijatom Energetske zajednice i ispunjavanju obaveza po osnovu tog članstva, biti spremna na polju energetike za ulazak u EU. Ukazala je da će Ministarstvo sve ostale obaveze ispunjavti kroz dalju saradnju sa Regulatornom agencijom za energetiku i energetskim subjektima.

Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku istakao je da je regulator Crne Gore jedini koji je uspio da bude dio Asocijacije energetskih regulatora EU (ACER) a da zemlja nije članica EU. Ukazao je da od 2011 godine, u odnosu na prekršajne postupke unutar Energetske zajednice, protiv Crne Gore nije pokrenut nijedan postupak.

Predstavnica GIZ-a ukazala je da je kroz projekat „Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu“ pružena podrška u izradi Trećeg akcionog plana energetske efikasnosti, da je u saradnji sa Sekretarijatom održan Prvi parlamentarni forum Jugoistočne Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi, te da će se i u narednom periodu sprovoditi aktivnosti u pogledu energetske efikasnosti i zaštiti klime koje će, između ostalog, uključivati i članove Odbora.

Na sastanku je ocijenjeno da su aktivnosti koje je Energetska zajednica započela sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet 2013. godine, kroz održavanje sastanaka i  Parlamentarni plenum, od izuzetnog značaja za rad poslanika, kao i da informacije koje su dostupne kroz izvještaje Energetske zajednice pružaju dobar osnov za sagledavanje stanja u ovoj oblasti.

U nastavku saopštenja dostupna je prezentacija direktora Sekretarijata Energetske zajednice.

 

pptxPrezentacija stanja u evropskim integracijama Crne Gore iz oblasti energetike