srijeda, 05 april 2017 16:16

Održana Sedma sjednica Administrativnog odbora

Na danas održanoj sedmoj sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, članovi Odbora konstatovali su da Odboru nije dostavljena nijedna prijava po Drugom ponovnom Javnom konkursu za imenovanje člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta. Shodno zakonskoj obavezi, raspisan je Treći ponovni Javni konkurs, koji je objavljen na sajtu Skupštine i biće objavljen u „Dnevnim novinama“. Predsjednik Odbora je apelovao na predstavnike civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, koji su ovlašćeni da predlože kandidata za člana Državne izborne komisije, da iskoriste mogućnost koju im zakon pruža, i time doprinesu povjerenju građana u izborni proces.

Na Predlog Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, Administrativni odbor je utvrdio tri predloga odluka, i to:

-  Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se dužnosti člana Odbora razriješi poslanik Obrad Mišo Stanišić, a izabere poslanik Miloš Nikolić;

- Predlog odluke o izboru i razrješenju predsjednika i izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se umjesto poslanika Miodraga Radunovića, za predsjednika Odbora izabere poslanik Suad Numanović, a da se za člana Odbora izabere poslanik Miodrag Radunović; i

-  Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za politički sistem, prvosuđe i upravu Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se izabere poslanik Radule Novović.

Odbor je, na Predlog Ivana Brajovića, predsjednika Skupštine Crne Gore, imenovao Mariju Blagojević, diplomiranu politikološkinju za međunarodne poslove, za savjetnicu predsjednika Skupštine Crne Gore.

Odbor je razmotrio više zahtjeva javnih funkcionera za ostvarivanje zakonskih prava iz radno-pravnog odnosa. Usvojen je Zahtjev poslanika Milutina Đukanovića da funkciju poslanika obavlja profesionalno počev od 1. februara 2017. godine, a ne od 1. marta 2017. godine, kako je u ranijem Zahtjevu greškom naveo. Članovi Odbora su izvršili uvid u odluke o neplaćenom odsustvu sa rada na ime Milutina Đukanovića i Strahinje Bulajića, donijete od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. S tim u vezi, a nakon rasprave, Odbor je donio Zaključak da uputi poziv Upravnoj inspekciji i Inspekciji rada da izvrše inspekcijski nadzor u Skupštini Crne Gore i Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić, povodom ostvarivanja prava na zaradu poslanika Milutina Đukanovića i Strahinje Bulajića, a po njihovim zahtjevima.

Članovi Odbora upoznati su sa Inicijativom Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) od 22. decembra 2016. godine, za održavanjem sjednice sa ciljem definisanja postupka uključivanja NVO u rad odbora i imenovanja predstavnika NVO u radna tijela koja formira Skupština Crne Gore. S tim u vezi, Odbor je, imajući u vidu da se izmjene načina učešća NVO sektora u radu Skupštine i njenih radnih tijela mogu normirati Poslovnikom o radu Skupštine, a najavljene su izmjene istog, predložio da se o ovom zahtjevu eventualno raspravlja na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji je matični odbor, odnosno da se predlozi NVO uzmu u obzir prilikom izrade najavljenih izmjena Poslovnika.

U vezi implementacije Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova na ime smještaja, od početka 26. saziva Skupštine Crne Gore, članovi Odbora su upoznati sa Informacijom dobijenom od Službe Skupštine, da su pravo na naknadu troškova na ime smještaja, između ostalih, zatražili Goran Danilović i Dritan Abazović, poslanici koji ne učestvuju u radu Skupštine Crne Gore 26. saziva.

 

pdfTreći ponovni Javni konkurs za imenovanje člana Džavne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta