četvrtak, 05 jul 2018 15:04

Održana 42. sjednica Administrativnog odbora

Na danas održanoj sjednici, Odbor se upoznao sa Odlukom ASK kojom je utvrđeno da je Dragana Tripković, članica Savjeta RTCG, kao javna funkcionerka, prekršila član 23 stav 3 tačka 1 Zakona o sprječavanju korupcije, na način što Agenciji nije dostavila Izvještaj o prihodima i imovini za 2017. godinu u zakonom propisanom roku. Odbor je odlučio da prije postupanja po odlukama ASK, koje su u proceduri pred Odborom, zatraži od Agencije za sprječavanje korupcije informaciju da li su imenovani članovi Savjeta RTCG - Vladimir Pavićević, Perko Vukotić, Mimo Drašković i Dragana Tripković, naknadno dostavili izvještaj o prihodima i imovini za 2016. i 2017. godinu i ako jesu, kada, nakon čega će Odbor nastaviti postupak po zahtjevima Agencije.

Odbor je, takođe, donio i sljedeće Odluke: Odluku o prestanku važenja Odluke o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore, Odluku o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore i Odluku o utvrđivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore.
Shodno Poslovniku Skupštine Crne Gore, donijete odluke će biti objavljene u “Službenom listu Crne Gore”.

Takođe, Odbor je utvrdio:
- Predlog odluke o razrješenju i izboru jedne članice Odbora za evropske integracije (predloženo je da se razriješi dužnosti članice poslanica Maja Bakrač a izabere poslanica Sanja Pavićević);
- Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za ljudska prava i slobode (predloženo je da se razriješi dužnosti članice poslanica Nada Drobnjak a izabere poslanik Momčilo Martinović);
- Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Zakonodavnog odbora (predloženo je da se razriješi dužnosti člana poslanik Filip Vuković a izabere poslanik Momčilo Martinović);

Imajući u vidu da novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, sadrži bitne izmjene, između ostalog i u pogledu uslova koje zaposleni mora da ispunjava za zasnivanje radnog odnosa na određenim radnim mjestima, i da je već počeo da teče zakonski rok od 60 dana u kojem je generalni sekretar obavezan da dostavi novi Pravilnik o sistematizaciji Službe Skupštine, Odbor je sugerisao generalnom sekrataru Skupštine, da predložene izmjene u organizacionom dijelu budu sastavni dio akta koji će se razmatrati na jednoj od narednih sjednica.

S obzirom da je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima počeo sa primjenom 1. jula 2018. godine, a da je članom 158 Zakona određeno je da će se podzakonski akti za njegovo sprovođenje donijeti do 1. jula 2018. godine, Odbor je obrazovao Radnu grupu sa zadatkom da, u saradnji sa Službom Odbora, usaglasi akte koje je Odbor ranije donio sa novim Zakonom. Članovi Radne grupe su poslanici: Marta Šćepanović, Ana Nikolić i Adrijan Vuksanović.