četvrtak, 19 april 2018 15:10

Održana 38. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Na danas održanoj 38. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je, u nastavku postupka imenovanja predsjednika Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, odlučio da, shodno zakonskoj proceduri, uputi zahtjev Agenciji za sprječavanje korupcije, za mišljenje da li postoje ograničenja da se Rajko Todorović imenuje za predsjednika Žirija, s obzirom da je Skupština Crne Gore 23. novembra 2017. godine imenovala istog za člana Savjeta Agencije za elektronske medije, ispred "Crnogorskog P.E.N. Centra".

Administrativni odbor je jednoglasno utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za člana Državne izborne komisije imenuje Zorana Vujičića, diplomiranog pravnika, koordinatora programa vladavine prava u nevladinoj fondaciji „Građanska alijansa“.

Odbor je, shodno članu 71 Zakona o radu, donio Rješenje o isplati naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor za 2015. i 2016. godinu, na ime Ivice Stankovića, Vrhovnog državnog tužioca, a po Zahtjevu imenovanog.

Shodno Odluci o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, Odbor je donio Rješenje o razrješenju i Rješenje o prestanku prava na zaradu na ime Ane Miljanić, ranije savjetnice Predsjednika Skupštine Crne Gore, koja je podnijela ostavku zbog prelaska na novu dužnost.

Odbor je, saglasno članu 76 Zakona o radu, donio Rješenje o mirovanju prava iz radnog odnosa na ime poslanika Milana Kneževića.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“, članovi Odbora su odlučili da se Inicijativa 22 nevladine organizacije za pokretanje postupka utvrđivanja konflikta interesa Mima Draškovića, člana Savjeta RTCG, dostavi Agenciji za sprječavanje korupcije, kao nadležnom organu, na dalji postupak.