utorak, 20 februar 2018 14:44

Obavještenje Radne grupe Administrativnog odbora

Poziv nevladinim organizacijama

Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika o radu Skupšine Crne Gore („Službeni list RCG”, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15 i 52/17), Radna grupa Administrativnog odbora obrazovana sa zadatkom da izvrši uvid u dokumentaciju ovlašćenih predlagača po Javnom pozivu za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, broj 00-63-14/17-189 od 28. decembra 2017. godine i Javnom pozivu za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/17-191 od 29. decembra 2017. godine,

O B A V J E Š T A V A


I. Zainteresovane NVO - ovlašćene predlagače koji su predložili kandidata za imenovanje člana Savjeta RTCG, po Javnom pozivu broj 00-63-14/17-191 od 29. decembra 2017. godine, da mogu prisustvovati sastanku RG, na kojem će se vršiti uvid u dostavljene predloge sa dokumentacijom.
Sastanak RG će se održati 21. februara (srijeda) 2018. godine, sa početkom u 11:30h, u Plavoj sali.

II. Zainteresovane NVO - ovlašćene predlagače koji su predložili kandidata za imenovanje člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po Javnom pozivu broj 00-63-14/17-189 od 28. decembra 2017. godine, da mogu prisustvovati sastanku RG, na kojem će se vršiti uvid u dostavljene predloge sa dokumentacijom.
Sastanak RG će se održati 22. februara (četvrtak) 2018. godine, sa početkom u 11h, u Plavoj sali.

NVO iz st. I. i II. koje su zainteresovane da prate rad Radne grupe, dužne su da se blagovremeno prijave RG ili Službi Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.