Interparlamentarna konferencija za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku, 11. i 12. oktobar 2018. godine

Sofija, 5. oktobar 2018. godine

Strana 2 od 9