srijeda, 24 oktobar 2018 16:15

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na Svjetskom investicionom forumu 2018

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Andrija Nikolić i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Nikola Rakočević, učestvovali su na Svjetskom investicionom forumu 2018, posvećenom temi: „Investiranje u održivi razvoj“, koji se održava u Ženevi u periodu od 22. do 26. oktobra.

U okviru Svjetskog investicionog foruma, delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na prvoj parlamentarnoj radionici posvećenoj parlamentarnim odborima za vanjske poslove i odborima za ekonomiju, finansije i budžet, a koju je organizovala Interparlamentarna unija kao jednu u nizu svojih inicijativa koje imaju za cilj jačanje parlamentarnih aktivnosti u implementaciji „UN Agende razvoja 2030“.

Na parlamentarnoj radionici na temu: „Finansiranje ciljeva održivog razvoja - Kako parlamenti mogu premostiti jaz?”, ukazano je na potrebu aktivne alokacije sredstava u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja, kroz kombinovano, domaće i međunarodno finansiranje. Istanknuo je da nacionalni parlamenati imaju ključnu ulogu u tom procesu, s obzirom da su odgovorni za stvaranje adekvatnog okruženja na zakonodavnom nivou za postizanje globalnih ciljeva, kroz identifikovanje reformskih prioriteta i izradu novih zakona o pitanjima koja se odnose na javno-privatna partnerstva ili investicione podsticaje. Takođe, naglašeno je da se konkretan doprinos parlamentaraca ostvaruje i kroz učestvovanje u formulisanju, odobravanju, reviziji i nadzoru nad upravljanjem budžetom.

Nakon uvodnih izlaganja, učesnici su vodili diskusiju u okviru tri sesije. Tokom prve sesije, koja se odnosila na mobilizaciju javnih sredstava u postizanju ciljeva održivog razvoja, učesnici su istakli da su najveći izvor finansiranja ciljeva upravo domaća javna sredstva, i u skladu sa tim vođena je diskusija o mjerama koje parlamenti mogu preduzeti za jačanje fiskalne politike konzistentne ciljevima održivog razvoja. Druga sesija bila je usmjerena na sagledavanje novih mogućnosti, i u tom kontekstu istaknuto je da se investicije privatnog sektora, uključujući i bankarski sektor i međunarodne razvojne partnere, sve više smatraju ključnim akterima za postizanje ciljeva održivog razvoja. U okviru treće sesije, koja je bila fokusirana na budžetsko planiranje zasnovano na informacijama i ciljevima održivog razvoja, ukazano je da svaka nacionalna strategija mora biti ukorijenjena u specifičnim potrebama i realnostima zemlje, te je rasprava bila usmjerena na pitanja kako palamentarci mogu koristiti budžet kao sredstvo za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja i koji je najefikasniji način za uvođenje ciljeva održivog razvoja unutar nacionalnih budžeta.

Na kraju radionice ocijenjeno je da finansiranje globalnih ciljeva znači traženje novih načina za mobilizaciju ulaganja privatnog sektora, te da cjelokupan projekat ostvarivanja globalnih ciljeva održivog razvoja može da uspije samo ako vlade, parlamenti, civilno društvo i privatni sektor međusobno sarađuju. Saopšteno je da se privatne investicije koje su kompatibilne sa ciljevima održivog razvoja ne mogu sprovoditi bez jakog vladinog rukovodstva i parlamentarnog nadzora.

Takođe, poslanici Skupštine Crne Gore učestvovali su na sesiji pod nazivom „Zakonodavstvo za održivi razvoj“, koja je okupila poslanike, vlade i poslovne lidere sa ciljem identifikovanja načina za usmjeravanje investicija u održive sektore. Tokom Foruma organizovane su brojne sesije na različite teme, te su poslanici prisustvovali i panelu - „Investicije i digitalna ekonomija“.

U okviru Foruma, delegcija Skupštine Crne Gore prisustvovala je i Samitu globalnih lidera na temu „Investicije u novoj eri globalizacije“, na kojem su panelisti ukazali da su potrebni zajednički napori kako bi se društvo suočilo sa ekonomskim izazovima na putu ostvarivanja ciljeva UN Agende razvoja 2030, stavljajući poseban fokus na smanjenje globalnih tokova stranih direktnih investicija za 23% u 2017. godini, prema podacim iz Izvještaja o svjetskim investicijama iz 2018. godine. Na Samitu, pored drugih globalnih lidera, svoje obraćanje imao je i predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović.