četvrtak, 12 jul 2018 14:40

Održana međuparlamentarna konferencija - Dobro upravljanje fondovima EU: Nadležnosti EP u budžetskom nadzoru

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Filip Vuković i poslanik, Janko Vučinić, učestvovali  su na konferenciji „Dobro upravljanje fondovima Evropske unije: Nadležnosti Evropskog parlamenta u budžetskom nadzoru“, koja je u organizaciji Evropskog parlamenta, 11. i 12. jula 2018. godine održana u Briselu, Belgija.

Konferencija, u organizaciji Grupe za podršku demokratiji i koordinaciju izbora i Odbora za budžetski nadzor, dio je Programa podrške Evropskog parlamenta državama u pretpristupnoj fazi za 2018. godinu. Konferenciji su, pored delegacija nacionalnih parlamenata zemalja koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, prisustvovali poslanici Evropskog parlamenta, kao i poslanici zemalja članica Evropske unije - susjednih zemalja Zapadnog Balkana i Turske.

Predsjedavajuća međuparlamentarne konferencije Ine Graslu, poslanica Evropskog parlamenta i predsjednica Odbora za budžetski nadzor, ukazala je da je cilj sastanka postizanje bolje kontrole finansijskih sredstava Evropske unije kroz dijalog o saradnji nacionalnih parlamenata i Evropskog parlamenta.

Tokom konferencije, učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa aktivnostima Odbora za budžetski nadzor, radnim tijelom koji, imajući u vidu obim nadležnosti, najčešće zasijeda u Evropskom parlamentu. Ukazano je na ključnu ulogu izvještaja o utrošku sredstava budžeta, te saradnji Evropskog parlamenta sa Evropskim revizorskim sudom i Evropskom kancelarijom za suzbijanje pronevjera (OLAF), nacionalnim revizorskim tijelima i nacionalnim parlamentima, u sprovođenju kvalitetnih revizija javnih institucija. 

U odnosu na instrument pretpristupne podrške IPA, učesnici su vodili debatu o višegodišnjem finansijskom okviru 2014-2020. Povodom navedenog, ukazano je na razlike u odnosu na okvir 2007-2013, imajući u vidu da je u sadašnjem periodu fokus na sektorskom pristupu, odnosno na opsegu i boljoj vidljivosti rezultata koji proističu iz sprovođenja programa i politika EU. Tokom debate riječi je bilo i o prekograničnoj saradnji, nacionalnom u odnosu na  regionalni pristup EU fondovima na Zapadnom Balkanu i Turskoj, itd.

U cilju boljeg upravljanja EU fondovima, istaknuta je potreba saradnje Evropske kancelarije za suzbijanje pronevjera (OLAF) sa Kancelarijom evropskog javnog tužioca, te predstavljeni izvještaji o radu OLAF-a i nadzornog odbora OLAF-a za 2017. godinu.

Poslanici Evropskog parlamenta istakli su da je konferencija prilika da članovima nacionalnih parlamenata učesnika predstave svoju ulogu u kontroli trošenja sredstava fondova EU, kako bi mogli da primijene najbolje prakse Evropskog parlamenta, u ovoj oblasti, u svojim parlamentima.