srijeda, 21 februar 2018 19:32

Završen Zajednički sastanka tri odbora PS NATO-a

Član Stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao je u radu Zajedničkog sastanka Odbora za odbranu i bezbjednost, Odbora za ekonomiju i bezbjednost, Političkog odbora i funkcionera Odbora za civilnu dimenziju bezbjednosti i Odbora za nauku i tehnologiju Parlamentarne skupštine NATO-a,  od 19. do 21. februara 2018. godine, u Briselu.

Trećeg dan Zajedničkog sastanka, u okviru pete sesije kojom je predsjedavao Menno Knip iz Holandije, učesnicima se obratio Pedro Serrano De Haro Soriano, zamjenik generalnog sekretara za zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku (CSDP) i odgovor na krizne situacije u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS). On je održao prezentaciju na temu: „Stalna strukturirana saradnja Evropske unije u oblasti bezbjednosti i odbrane (PESCO) i budućnost odnosa NATO - EU“. Tokom diskusije koja je uslijedila, istaknuta je važnost iznijetog pitanja i potreba za izgradnjom visokog nivoa usmjerenosti na zajedničke interese Evropske unije i NATO-a i konstatovana je važnost izgradnje najboljih modela saradnje između ova dva subjekta, bazirana na zajedničkim interesima radi obezbjeđenja sigurnog okruženja na ovim osnovama. Tokom rasprave je bilo riječi i o istovrsnim problemima sa kojima se suočavaju Evropska unija i NATO. Takođe, bilo je riječi i o važnosti blagovremenog prepoznavanja tih problema, te iznalaženju najdjelotvornijih rješenja za njihovo prevazilaženje.

Uslijedila je šesta sesija Zajedničkog sastanka Parlamentarne skupštine NATO-a, pod istoimenim predsjedavanjem delegata iz Holandije, tokom koje se učesnicima sastanka prezentacijom obratila Katarina Mathernova, zamjenica generalnog direktora Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) u Evropskj komisiji. Ona je izlagala na temu: „Produbljivanje odnosa Evropske unije sa Zapadnim Balkanom“. Mathernova  je učesnicima sastanka predstavila aktuelnu situaciju u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na važnost pitanja izgradnje najboljih modela razvijanja i snaženja odnosa na ovoj relaciji i iznalaženja najdjelotvornijih rješenja za prevazilaženje aktuelnih problema. Na temelju iznijetog, uslijedila je diskusija koja je u najznačajnijem dijelu bila posvećena pitanju važnosti produbljivanja odnosa na relaciji Evropska unija i Zapadni Balkan, te snaženja ekonomske i pružanje podsticaja jačanju regionalne saradnje, kao i svih oblika povezivanja i međusobne usklađenosti.

Tokom Zajedničkog sastanka komiteta Radna grupa za obrazovanje i komunikaciju o NATO održala je sastanak, 19. februara 2018. godine, koji je otvorio predsjedavajući prof. Dr. Karl A. Lamers iz Njemačke, koji je u okviru uvodne riječi pozdravio prisutne. On se zahvalio na saradnji ostvarenoj u proteklom periodu i predstavio aktivnosti i rezultate koji su obilježili rad ovog radnog tijela. Poseban osvrt je učinjen na pitanje predstojećih aktivnosti članova Radne grupe, u cilju unapređenja postignutih rezultata, ostvarenja zadatih ciljeva, podizanja nivoa informisanosti i znanja o NATO-u, kao i dostupnosti informacija i kontinuirane edukacije građana o ovim pitanjima.

U okviru ove teme članovima Radne grupe obratio se i Paolo Alli, predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a, istakavši zadovoljstvo na prisustvu sastanku Radne grupe i rezultatima postignutim u proteklom periodu, posebno imajući u vidu važnost promovisanja ideje NATO-a i bezbjednog okruženja, zasnovane na dobroj informisanosti građana i punoj dostupnosti informacija. Uslijedila je prezentacija Carmen Romero, zamjenice pomoćnika generalnog sekretara, predstavnice Odjeljenja za javnu diplomatiju NATO-a o prioritetima, resursima i kampanji za javnu komunikaciju Odjeljenja za javnu diplomatiju NATO-a i javnoj komunikacijskoj kampanji pod nazivom: „Mi smo NATO“.

Radna grupa za komunikaciju i obrazovanje o NATO-u realizovala i svoj drugi sastanak 21. februara 2018. godine, tokom kojeg su učesnici razmijenili mišljenja o načinima unapređenja obrazovanja i komunikacije o NATO-u, potencijalnog doprinosa Parlamentarne skupštine NATO-a, aktivnostima nacionalnih parlamenata po ovim pitanjima, te najboljim modelima saradnje sa Odjeljenjem za javnu diplomatiju NATO-a.

Učešće u radu ovog sastanka su pored članova Radne grupe uzeli i predstavnice Odjeljenja za javnu diplomatiju NATO-a dr Gerlinde Niehus i dr Audrei Darrell, vršiteljka dužnosti direktora Službe za komunikacije, sa službenicima koji prate predmetnu tematiku.

Ovom prilikom, učesnicima sastanka je predstavljena kampanja „Mi smo NATO“ koja kako je tokom sastanka istaknuto, akcenat stavlja na produbljivanje znanja o NATO-u, kontinuiranu dostupnost informacija, dobro poznavanje misija i zadataka ove organizacije sa posebnim osvrtom na pitanje edukacije pripadnika mlađe generacije, pružanje znanja o pitanjima odbrane i bezbjednosti u svijetu i važnost obezbjeđenja sigurnog ambijenta.

Zajednički sastanak danas završava rad.