Šesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, sa aneksima;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena;
  5. Predlog odluke o prihvatanju Ugovora o izvršenju Put opcije;
  6. Izbori i imenovanja.

youtube

pdfSaziv

Event Properties

Početak događaja 27.04.2018. 12:00h
Kraj događaja 27.04.2018. 16:00h