Šesta sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red:

-  Usvajanje Zapisnika sa Pete sjednice Odbora, održane 24. aprila 2017. godine

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama;

 1. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore shodno članu 38 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju manjinskih savjeta za 2016. godinu, koji su Odboru za ljudska prava i slobode podnijeli predsjednici manjinskih savjeta shodno članu 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama;

 1. Usvajanje informacija o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode u aprilu 2017. godine:

 

     - Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa poslanikom CDU/CSU frakcije u njemačkom Bundestagu Marianom Wendtom, održanog 4. aprila 2017. godine u Skupštini Crne Gore;

 

     - Informacija sa sastanka predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode sa ekspertkinjom Evropske komisije za oblast ljudskih prava, Ivanom Roanjom, održanog 6. aprila 2017. godine u Skupštini Crne Gore;

 

    - Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa ekspertom SIGMA-e Dawidom Sześciłom, održanog 11. aprila 2017. u Skupštini Crne Gore i

 1. Tekuća pitanja.

****

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu: 

Ostvaren je određeni napredak u saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva. Aktivna uloga civilnog društva u procesu pristupanja sada je formalno priznata, ali i dalje ostaje da se postigne njihovo puno učešće. Potrebni su dodatni resursi i veća transparentnost u strukturama i procedurama Vlade za saradnju i konsultovanje sa organizacijama civilnog društva. Izaziva zabrinutost i to da se nastavljaju kampanje blaćenja i pokušaji zastrašivanja određenih aktivista civilnog društva. Treba stvoriti uslove koji će biti povoljni za dobrovoljni rad, građanski aktivizam i socijalno preduzetništvo. Crna Gora treba da uspostavi održiv i efikasan sistem javnog finansiranja za organizacije civilnog društva i odgovarajući institucionalni i pravni okvir. Izmjene i dopune zakona o javnim okupljanjima su usvojene i one sada pružaju jasniji i povoljniji okvir za slobodu udruživanja, prema evropskim standardima. Ostaje da se usvoje izmjene i dopune zakona o NVO. Takođe treba da se usvoje neophodna podzakonska akta kojima će se urediti postupak finansiranja, praćenja, evaluacije i revizije projekata nevladinih organizacija.” (str. 14 Prevoda Izvještaja)

Odbor će razmatranjem Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama /član 137 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati petu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.

U vezi sa drugom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu:

„ Institucije za ljudska prava, uključujući Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, treba dalje da ojačaju i da se poveća njihovo poznavanje međunarodnih i evropskih propisa i standarda u oblasti ljudskih prava. Kapacitet Ministarstva da vodi i nadzire trošenje sredstava za manjine i vjerske zajednice i dalje je ograničen.“ (str. 25 Prevoda Izvještaja)

Što se tiče unapređivanja i sprovođenja ljudskih prava, kapacitet Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ojačani su i njihovi zaposleni nastavili su da dobijaju obuke.“ (str. 74 Prevoda Izvještaja)

Nedostaci i dalje postoje u oblasti prava manjina. Novi Zakon o manjinama smanjio je potencijal za konflikt interesa u postupcima za dodjeljivanje i kontrolu sredstava za manjine. Počeo je i da rješava pitanja vezana za nedostatak transparentnosti i ukupni institucionalni kapacitet u opredjeljivanju i reviziji tih sredstava. Očekuje se da će šira reforma uvesti potrebne zaštitne mehanizme i solidnu kontrolu i pozabaviti se slabostima državnih organa u toj oblasti da bi se spriječila zloupotreba. U izvještajnim ciklusima u vezi sa tim sredstvima stalno se otkrivaju nepravilnosti.“ (str. 78 Prevoda Izvještaja) i navoda u Rezoluciji Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, od 16. marta 2017. godine u kojoj Evropski parlament, između ostalog:

„primjećuje određeni napredak u poboljšanju položaja manjina, uključujući dovršavanje nekoliko zakonodavnih reformi radi dodatnog usklađivanja sa evropskim i međunarodnim standardima ljudskih prava; pozdravlja donošenje Strategije i Akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2016. – 2020.; poziva da se tom Akcionom planu dodijele adekvatna sredstva kako bi se mogao sprovesti na odgovarajući način; izražava zabrinutost zbog dvostruke diskriminacije sa kojom se suočavaju Romkinje te u pogledu pristupa Roma, egipatske manjine i Aškalija zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju;

„poziva na dodatno jačanje institucija za ljudska prava, uključujući Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i smatra da bi se njihovo znanje o međunarodnom i evropskom pravu i standardima o ljudskim pravima trebalo povećati; izražava zabrinutost zbog nedostatka jedinstvenog pristupa i blagih kazni za kršenje ljudskih prava;

Odbor će razmatranjem Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju manjinskih savjeta za 2016. /član 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/, realizovati šestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.

***

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

 • ministarka javne uprave, Suzana Pribilović,

 • v.d. generalnog direktora Direktorata za državnu upravu, Danijela Nedeljković Vukčević,

 • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,

 • generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Gjokaj,

 • predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, dr Momčilo Vuksanović,

 • predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Genci Nimanbegu,

 • predsjednik Romskog savjeta, Isen Gaši,

 • predsjednik Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore, Sabrija Vulić,

 • predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zvonimir Deković i

 • predsjednik Bošnjačkog savjeta, Osman Nurković;

a u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić

Event Properties

Početak događaja 25.05.2017. 13:00h
Kraj događaja 25.05.2017. 17:00h