Šesta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini

Lokacija: Plenarna sala


 

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu
 2. Predlog Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, sa Izvještajem o reviziji predloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, i godišnjim Izvještajem o završenim revizijama i aktivnostima državne revizorske Institucije Crne Gore za period oktobar 2016 - oktobar 2017. godine
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono - razvojnom fondu Crne Gore
 5. Predlog Zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu
 6. Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka
 7. Predlog Zakona o povrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela
 8. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma zmeđu potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjedonosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka
 9. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o bezbjednosti podataka
 10. Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunja Bezbjedonosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka
 11. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podesne prijave patenata
 12. Predlog Zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe
 13. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlanskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga
 14. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlanskog ugovora, Nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja
 15. Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlanskog ugovora
 16. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlanskog ugovora
 17. Predlog Zakona o potvrđivanju Metarske konvencije
 18. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2016 - jun 2017. godine
 19. Sedmi polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar - jun 2017. godine
 20. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1,2,5,6,7,10,11 i 12 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/10 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG",broj 31/17)
 21. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije
 22. Izbori i imenovanja

Event Properties

Početak događaja 23.11.2017. 9:00h
Kraj događaja 23.11.2017. 16:00h