Druga sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva

Mjesto: Bijeli salon


D N E V N I  R E D:

- usvajanje zapisnika sa Prve sjednice -

  1. Razmatranje Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula", Herceg Novi, za 2017. godinu;
  2. Razmatranje Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula", Herceg Novi, za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 23.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 23.12.2019. 13:00h