Prva zajednička sjednica Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Plava sala


D N E V N I   R E D:

 

KONSULTATIVNO SASLUŠANJE

 

TEMA: “AKTIVNOSTI U OBLASTI OBEZBJEĐIVANJA PRISTUPAČNOSTI

ZA LICA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI”

 

****

Polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu:   „Prostorije Skupštine sada su dostupne i za lica sa invaliditetom.“ (str.13 Prevoda Izvještaja)

„U septembru 2016. godine usvojena je nova Strategija za integraciju lica sa invaliditetom za period 2016-2020. godine. Broj zaposlenih lica sa invaliditetom ostaje veoma ograničen, a resursi iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju treba bolje da se koriste.“

„Što se tiče zabrane diskriminacije u zapošljavanju i socijalnoj politici, Crna Gora izvršila je analizu 56 zakona i propisa da bi utvrdila koji su propisi usaglašeni sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Preporučuje se dalje usklađivanje sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.“ (strana 62 Prevoda Izvještaja)

„Ostvaren je određeni napredak u pravima lica sa invaliditetom. Nakon usvajanja novog zakona protiv diskriminacije lica sa invaliditetom 2015. godine, izvršena je detaljna analiza zakonodavstva, i razmotrena prilagođavanja nacionalnom okviru, kako bi se obezbijedila konzistentnost sa zakonom, i dodatno usklađivanje sa međunarodnim standardima. Problem u vezi sa tim zakonom je to što on dozvoljava da pritužbe podnose samo lica sa invaliditetom, dok su sudski postupci koji proističu iz pritužbi dugi, a kazne nisu odvraćajuće. Ostvaren je određeni napredak u pristupu javnim objektima za lica sa otežanim kretanjem. Osim inicijalnog plana iz 2013. godine, nema generalne vizije o tome kako adaptirati javne objekte kojima još nedostaju potrebni kapaciteti, uključujući i glavnu bolnicu Crne Gore. Nedostatak pristupa zgradama nekoliko fakulteta državnog univerziteta predstavlja prepreku za slobodu izbora u obrazovanju.“ (strana 77 Prevoda Izvještaja)

„Kada je riječ o nejednakosti u zdravlju, pristup zdravstvenoj zaštiti mora da se poboljša za lica sa invaliditetom, lica koja žive sa HIV-om, djecu i odrasle korisnike droga, zatvorenike, žene u prostituciji, LGBTI osobe, interno raseljena lica i Rome.“ (strana 91 Prevoda Izvještaja)

i navoda iz Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, od 16. marta 2017. godine:

Evropski parlament

  • i dalje je zabrinut zbog toga što osobama s invaliditetom još uvijek nije omogućen pristup većini javnih zgrada, uključujući bolnice i univerzitete, te da je broj zaposlenih osoba s invaliditetom i dalje vrlo ograničen;
  • smatra da je posebnu pažnju potrebno obratiti na nedostatak pristupa osoba s invaliditetom nekim javnim univerzitetima.

 

a povodom Predstavke NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”, broj                    00-63-8/17-42 od 21. decembra 2017. godine kojom se inicira sazivanje zajedničke sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za ljudska prava i slobode na kojoj bi bilo održano kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma i ministra za ljudska i manjinska prava u vezi sa obezbjeđivanjem pristupačnosti za lica sa invaliditetom  i

            Zaključka  Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sa

  1. sjednice od 27. decembra 2017. godine da se prihvati Inicijativa NVO UMHCG i održi konsultativno saslušanje u drugoj polovini februara 2018. godine,

nakon čega je odlučeno da se, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pribave Informacije resornih ministarstava o aktivnostima realizovanim u ovoj oblasti.

Održavanje Konsultativnog saslušanje trebalo bi da omogući razmjenu informacija i sagledavanje stanja u oblasti pristupačnosti za lica sa invaliditetom i potrebu preduzimanja daljih aktivnosti u ovoj oblasti.

                                                                           ****

Na Konsultativno saslušanje, u skladu sa čl. 67 i 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore,  pozvani su:

  • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,
  • ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović,
  • ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,
  • zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  • direktor Uprave za inspekcijske poslove, Alija Košuta i
  • generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, Refik Bojadžić

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- OEBS, Misija u CG, šefica Misije, Maryse Daviet,

- UNICEF-a, šef  Predstavništva, Osama Makavi Kogali,

- NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,

- „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“, izvršna direktorica Aleksandra Pavićević i

-   NVO Expeditio - Centar za održivi prostorni razvoj.

Event Properties

Početak događaja 28.02.2018. 12:00h
Kraj događaja 28.02.2018. 14:00h