Prva sjednica Prvog redovnog - proljećnjeg zasijedanja u 2017. godini

Lokacija: Zgrada Skupštine Prijestonice Cetinje


Dnevni red

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE);
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana), broj 185;
  6. Izbori i imenovanja.

 

Event Properties

Početak događaja 06.03.2017. 11:00h
Kraj događaja 06.03.2017. 16:00h