Nastavak Devete sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


 

Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore
 2. Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima
 3. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava
 4. Predlog Zakona o zaštiti lica i imovine
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
 7. Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore
 8. Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima
 9. Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu
 10. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambrene industrije
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
 14. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama
 15. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 16. Predlog zakona o Socijalnom savjetu
 17. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu
 18. Predlog zakona o sportu
 19. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
 20. Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama
 21. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila,plovnih objekata,vazduhoplova i letilica
 22. Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo
 23. Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju "Resolute Support (RS)" u Avganistanu
 24. Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu
 25. Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2017. godinu
 26. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu
 27. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu
 28. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu
 29. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu
 30. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini
 31. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu
 32. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu
 33. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2017. godinu
 34. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem Agencije za 2017. godinu i izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektroske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu
 35. Finansijski iskaz i Izvještaj o završenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu
 36. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu
 37. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 4 stav 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energeticl („Službeni list CG",broj 51/17)
 38. Mišljenje sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 25 zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG", broj 11/15)
 39. Izbori i imenovanja

*****

YOUTUBE

Opširnije o sjednici

- Prvi dan sjednice, 18 jun 2018. godine 
- Drugi dan sjednice, 19 jun 2018. godine
- Treći dan sjednice, 20 jun 2018. godine
- Četvrti dan sjednice, 21 jun 2018. godine
- Peti dan sjednice, 22 jun 2018. godine
- Šesti dan sjednice, 25 jun 2018. godine
- Sedmi dan sjednice, 26. jun 2018. godine
- Osmi dan sjednice, 28. jun 2018. godine
- Deveti dan sjednice, 29. jun 2018. godine
- Deseti dan sjednice, 2. jul 2018. godine 

 

Event Properties

Početak događaja 03.07.2018. 11:00h
Kraj događaja 03.07.2018. 16:00h