Nastavak Desete sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 2. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom " Mamula" , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani
 4. Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću
 5. Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima
 7. Predlog zakona o izmjenama zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima - dijasporom
 9. Predlog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
 12. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju
 13. Predlog zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju
 14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra "Kolašin 1600" i predlog Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra "Kolašin 1600"
 15. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore
 16. Predlog Etičkog kodeksa poslanika
 17. Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2018.
 18. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu
 19. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu
 20. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu
 21. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu
 22. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2018. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektroske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu nezavisnog revizora "SPIN OFF" D.O.O Podgorica
 23. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu
 24. Finansijski iskaz i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu
 25. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu
 26. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu
 27. Izvještaj o radu Agancije za zaštitu konkurencije za 2018. godine
 28. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu
 29. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu
 30. Izbori i imenovanja

Event Properties

Početak događaja 24.07.2019. 10:30h
Kraj događaja 24.07.2019. 18:00h