Deveta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


 Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava;
 4. Predlog zakona o zaštiti lica i imovine;
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;
 7. Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore;
 8. Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima;
 9. Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko–pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju;
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 13. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
 14. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama;
 15. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 16. Predlog zakona o Socijalnom savjetu;
 17. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu;
 18. Predlog zakona o sportu;
 19. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
 20. Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama;
 21. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica;
 22. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo;
 23. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju "Resolute Support - (RS)" u Avganistanu;
 24. Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu;
 25. Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2017. godinu;
 26. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu;
 27. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije u 2017. godini;
 28. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu;
 29. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu;
 30. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini;
 31. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu;
 32. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu;
 33. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2017. godinu;
 34. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2017. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu;
 35. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu sa Izvještajem o radu Agencije za 2017. godinu;
 36. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu;
 37. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 4 stav 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici („Službeni list CG“, broj 51/17);
 38. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 25 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, broj 11/15);
 39. Izbori i imenovanja.

Opširnije o sjednici

Event Properties

Početak događaja 18.06.2018. 11:00h
Kraj događaja 18.06.2018. 17:00h