Deveta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini

Lokacija: Plenarna sala


DNEVNI RED 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku
 2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu
 3. Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu
 4. Predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2018. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: -Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost, - Regulatorne Agencije za energetiku, - Agencije za nadzor osiguranja, - Komisije za hartije od vrijednosti, - Agencije za ljekove i medicinska sredstva,i - Agencije za elektronske medije
 5. Predlog Zakona o tržištu kapitala
 6. Predlog Zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
 7. Predlog Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG" , broj 31/17)
 9. Predlog zakona o Privrednoj komori Crne Gore
 10. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2016. godini sa izvještajem o radu
 11. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu
 12. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 48a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru "Službeni list Crne Gore", br. 16/16,83/16,21/17 i 42/17
 13. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 152b Zakona o parničnom postupku("Službeni list Republike Crne Gore", br. 22/04 i 76/06 i "Službeni list Crne Gore" br. 48/15 i 51/17)
 14. Izbori i imenovanja

 

Event Properties

Početak događaja 26.12.2017. 11:00h
Kraj događaja 26.12.2017. 17:00h