Četvrta sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red
- Usvajanje Zapisnika sa Treće sjednice Odbora, održane 7. marta 2017. godine -

 

1.    Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

2.    Usvajanje informacija o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode u periodu januar- mart 2017. godine:
(1)    Informacija o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Mihaila Anđušića na Seminaru o sprovođenju zaključaka drugog ciklusa monitoringa implementacije Okvirne konvencije Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina od strane Crne Gore, održanom u Podgorici, 7. februara 2017. godine;
(2)    Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“ koju su organizovali Vlada Crne Gore i Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, 27. februara 2017. godine u Podgorici;
(3)    Informacija sa Sastanka predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode sa pedijatricom dr Nadine Burke Harris, održanog u Podgorici, 28. februara 2017. godine;
(4)    Informacija o učešću predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode na Radionici „Etika i sprječavanje sukoba interesa“, održanoj u Podgorici, 8. marta 2017. godine;
(5)    Informacija sa Sastanka predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Pedrom Agramuntom, održanog u Podgorici, 16. marta 2017. godine i

3.    Tekuća pitanja.

****
U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu: „ Implementacija zakonskog okvira u oblasti zaštite ličnih podataka i dalje je slaba. Do danas nijedan slučaj zaštite podataka nije iznesen pred sud, osim što su tražena relevantna mišljenja Ustavnog suda. Kampanje podizanja svijesti treba da se nastave, kao i obuka za pravosuđe, da bi se povećao kapacitet pravosuđa da rješava takve predmete i da implementira standarde Eurojusta u razmjeni informacija.“ (str. 75 Prevoda Izvještaja),

Odbor će razmatranjem Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti /član 137 Poslovnika Skupštine Crne Gore/, realizovati drugu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.


****
Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:
- ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić,
- državni sekretar i nacionalni koordinator za NATO, mr Dragan Pejanović,

a shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuje u radu sjednice, pozvan je:
- predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj.

Event Properties

Početak događaja 28.03.2017. 10:30h
Kraj događaja 28.03.2017. 12:00h