72. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plavi salon


D n e v n i   r e d:

 

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva;
  2. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
  3. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore;
  4. Razrješenje savjetnika Predsjednika Skupštine Crne Gore, zbog imenovanja na novu dužnost;
  5. Odlučivanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore na osnovu čl. 110b i 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi sa opomenom izrečenom na Sedmoj-posebnoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini;
  6. Razmatranje Obavještenja i akata koje je dostavio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore od 9. i 11. septembra 2019. godine o odsustvu poslanika sa sjednice Drugog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2019. godini, održane 23. avgusta 2019. godine; i
  7. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 18.09.2019. 12:00h
Kraj događaja 18.09.2019. 14:00h