56. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima;
  2. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama;
  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu;
  6. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica;
  7. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 236 st. 7, 8 i 9 Zakona o prekršajima („Službeni list CG“, br. 1/11, 39/11, 32/14, 3/17 i 51/17);
  8. Razmatranje Inicijative za ocjenu ustavnosti člana 231 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list CG“, br. 57/09, 49/10, 47/14, 2/15, 35/15 i 58/15); i
  9. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 9 st. 1 i 2 Zakona o Privrednoj komori („Službeni list CG“, broj 11/15).

Event Properties

Početak događaja 15.06.2018. 12:15h
Kraj događaja 15.06.2018. 13:30h