34. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


D N E V  N  I    R  E  D:

 Usvajanje Zapisnika sa:

         - 31. sjednice Odbora, održane 27. februara 2019. godine,

          - 32. sjednice Odbora, održane 27. februara 2019. godine i

 - 33. sjednice Odbora, održane 6. marta 2019. godine

 1. Izvještaj o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori; 
 1. Tekuća pitanja.

 

****

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu:

„Kada je riječ o pravima djeteta, postoji potreba za boljom koordinacijom politika pošto nijedna institucija nema ukupnu odgovornost za ovu oblast. U aprilu 2017. godine, usvojena je Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u porodici za period 2017−2021. godina. Izmjene i dopune Porodičnog zakona obezbijedile su bolje procesne garancije za prava djeteta i za eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja. Međutim, potrebno je više napora da se obezbijedi adekvatna implementacija. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda pojačala je svoj rad u ovoj oblasti i u porastu je broj prijava u vezi s djecom. Potrebno je više napora i da se riješi pitanje dječijeg prosjačenja i prisilnih dječijih brakova koji uglavnom pogađaju romsku zajednicu, kao i pitanje ukupnog nasilja nad djecom. Potrebna su poboljšanja i u postupanju prema maloljetnicima u zatvorima. Izaziva zabrinutost veoma mali broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad djecom i sama identifikacija žrtava. Proces deinstitucionalizacije mora da se nastavi i treba da dobije podršku alternativnih usluga, kao što je hraniteljsko staranje, staranje u srodničkim porodicama i staranje bazirano u zajednici.“  (str. 28 i 29 Prevoda Izvještaja),

„Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje mentalnog zdravlja usvojen je u decembru 2016. gdoine. Nijesu dostupni podaci na nacionalnom nivou koji bi pokazali koliki je omjer između njege mentalnog zdravlja koja se obezbjeđuje u institucijama i njege koja se pruža u zajednici.“ (str.83 Prevoda Izvještaja),

Odbor će, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotriti Izvještaj o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori, koji je Skupštini Crne Gore podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

 

****

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvan je:

 • zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković.

a u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:

 • ministar zdravlja dr Kenan Hrapović,
 • ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić,
 • ministar prosvjete dr Damir Šehović,
 • ministar sporta i mladih Nikola Janović,
 • ministar kulture Aleksandar Bogdanović,
 • generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

 • Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,
 • UNICEF-a u Crnoj Gori, šef Predstavništva Osama Makkawi Khogali,

-NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- „Građanska alijansa“, programski direktor Milan Radović,

- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, izvršni direktor Milisav Korać,

- „Centar za prava djeteta“, direktorica Rajka Cica Perović.

 

Event Properties

Početak događaja 28.03.2019. 13:00h
Kraj događaja 28.03.2019. 15:00h