27. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


                                                                D N E V  N  I    R  E  D:

                                                

Konsultativno saslušanjezaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, ministra rada i socijalnog staranja,ministra zdravlja, ministra prosvjete, ministra pravde, ministra za ljudska i manjinska prava, ministra finansija i ministra unutrašnjih poslova

 

Tema Konsultativnog saslušanja:

“Implementacija Akcionog plana za sprovođenje Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja od 2017-2021. godine i aktivnosti preduzete na implementaciji Preporuka iz Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. koji je, na zahtjev UNICEF-a, pripremila Coram International at Coram Children’s Legal Centre”

                                                                                                                                ****

 

Realizujući Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu, sačinjen na osnovu:

 • Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine,
 • Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine,
 • Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018. godine,
 • Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu,
 • aktivnosti Skupštine Crne Gore i
 • jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu,

a polazeći od navoda iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu:

 „ Kada je riječ o pravima djeteta, postoji potreba za boljom koordinacijom politika pošto nijedna institucija nema ukupnu odgovornost za ovu oblast. U aprilu 2017. godine, usvojena je Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u porodici za period 2017−2021. godina. Izmjene i dopune Porodičnog zakona obezbijedile su bolje procesne garancije za prava djeteta i za eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja. Međutim, potrebno je više napora da se obezbijedi adekvatna implementacija. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda pojačala je svoj rad u ovoj oblasti i u porastu je broj prijava u vezi s djecom. Potrebno je više napora i da se riješi pitanje dječijeg prosjačenja i prisilnih dječijih brakova koji uglavnom pogađaju romsku zajednicu, kao i pitanje ukupnog nasilja nad djecom. Potrebna su poboljšanja i u postupanju prema maloljetnicima u zatvorima. Izaziva zabrinutost veoma mali broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad djecom i sama identifikacija žrtava. Proces deinstitucionalizacije mora da se nastavi i treba da dobije podršku alternativnih usluga, kao što je hraniteljsko staranje, staranje u srodničkim porodicama i staranje bazirano u zajednici.“ (str. 28 i 29 Prevoda Izvještaja),

 

Odbor će održavanjem Konsultativnog saslušanja /član 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/ realizovati desetu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu.

***

Podsjećanja radi, akcenat u Planovima rada Odbora u posljednjih šest godina, između ostalog, bio je na zaštiti prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta.

Strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021. godina Odbor za ljudska prava i slobode je razmotrio na 12. sjednici održanoj 4. decembra 2017. godine i tim povodom sačinio Izvještaj sa Zaključcima (u 10 tačaka) koji je dostavljen Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu pravde, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ministarstvu finansija, Ministarstvu unutrašnjih poslova, na dalji postupak i Kolegijumu Predsjednika Skupštine Crne Gore, Predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori, Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i NVO “Centar za prava djeteta”, na upoznavanje.

****

Uzimajući u obzir Preporuke iz Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godina, koji je na zahtjev UNICEF-a pripremila Coram International at Coram Childrens Legal Centre kojima se Skupštini, uključujući i sve skupštinske odbore koji se bave pitanjima djece, preporučuje:

 • puno korišćenje ovlašćenja u pogledu traženja odgovora od Vlade u vezi sa postignućima u pogledu praćenja stanja dječjih prava, koristeći između ostalog nalaze iz izvještaja Ombudsmana, u cilju informisanja svojih razmatranja;
 • podsticanje razvoja kulture odgovornosti i potpuno iskorištavanje svojih zakonskih ovlašćenja da od Vlade zatraže konkretne odgovore na izvještaje Ombudsmana o pitanjima koja se tiču djece,

   Odbor za ljudska prava i slobode je Planom aktivnosti za 2018. godinu utvrdio:  

 1. Razmatranje Zaključnih zapažanja Komiteta UN za prava djeteta o Drugom i Trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta, (realizovano na 23. sjednici Odbora, održanoj 3. oktobra 2018. godine) i
 2. Konsultativno saslušanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, ministra rada i socijalnog staranja, ministra zdravlja, ministra prosvjete, ministra pravde, ministra za ljudska i manjinska prava, ministra finansija i ministra unutrašnjih poslova na temu: “Implementacija Akcionog plana za sprovođenje Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja od 2017-2021. i aktivnosti preduzete na implementaciji preporuka iz Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. koju je, na zahtjev UNICEF-a, pripremila Coram International at Coram Children’s Legal Centre” (član 73 Poslovnika Skupštine).

****

Na Konsultativno saslušanje, u skladu sa čl. 67 i 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore,  pozvani su:

 • zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
 • ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,
 • ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović,
 • ministar prosvjete, dr Damir Šehović,
 • potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, Zoran Pažin,
 • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,
 • ministar finansija, Darko Radunović,
 • ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić.

  

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,  međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori:

- OEBS- šefica Misije, ambasadorka Maryse Daviet,

- UNICEF- šef  Predstavništva, g. Osama Makkawi Khogali,

 NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom  rada Odbora:

- Centar za prava djeteta, izvršna direktorica Rajka- Cica Perović,

- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”,
              izvršni direktor Milisav Korać i

- Građanska alijansa, programski direktor Boris Raonić.

***

Molimo Vas da  učešće na sjednici potvrdite do 26. novembra (ponedjeljak) 2018. godine, do 12 časova, na  tel. 020/404-590 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., kao i da nas obavijestite da li Vam je potreban prevod na engleski jezik.

 

Event Properties

Početak događaja 03.12.2018. 12:00h
Kraj događaja 03.12.2018. 13:00h