21. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


               D N E V  N  I    R  E  D:

 

  1. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama  i
  1. Tekuća pitanja.

****

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu, objavljenom 17. aprila 2018. godine (NEZVANIČAN PREVOD):

 „Pravo građana na pristup javnim informacijama je regulisano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama koji je izmijenjen u aprilu 2017. godine u vezi sa ponovnom upotrebom informacija i portalom otvorenih podataka (vidjeti takođe Poglavlje 23). Proaktivno objavljivanje informacija na web stranicama javnih institucija ostaje ograničeno, a Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je počela nadziranje ovog u državnoj upravi. Njen kapacitet je ojačan, ali je njen budžet u 2017. samo malo povećan. Ćutanje uprave od strane javne uprave ostaje predmet zabrinutosti i glavni uzrok žalbi građana.“  (str. 12-13 Izvještaja EK o Crnoj Gori za 2018. godinu)

 „U 2017. godini, javnim tijelima je podnešeno 5.577 inicijalnih zahtjeva za pristup informacijama. Od ovih, zahtijevane informacije nijesu bile obezbijeđene u 1.951 predmet (2016: 1.562 od ukupno 6.426 inicijalnih zahtjeva za pristup informacijama). Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama je primila 1.086 žalbi od čega je usvojila 356 (2016: 1.122 od 2.687 žalbi). Većina su  bili slučajevi ćutanja uprave, tj. slučajevi gdje su zahtjevi ostali neodgovoreni od strane javnih institucija, što je predmet zabrinutosti. U 2017. godini Upravni sud je odlučio u 12 predmeta protiv odluke javnih tijela da ne dozvole pristup informacijama. Međutim, sudske odluke o pristupu informacijama se ne sprovode efikasno. Sve veća praksa proglašenja traženih dokumenata klasifikovanim u cilju ograničavanja pristupa informacijama je pitanje zabrinutosti (68 u 2017; 30 u 2016.) Javne institucije hitno treba da poboljšaju primjenu ovog zakona i da brzo rješavaju po zahtjevima za pristup informacijama, posebno u oblastima gdje je rizik od korupcije.“ (strana 20 Izvještaja EK o Crnoj Gori za 2018. godinu)    

„U oblasti zaštite ličnih podataka, država je ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope 108 o zaštiti pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka i njen dodatni protokol. Izmjene Zakona o zaštiti podataka koje su se odnosile na video nadzor su usvojene u martu 2017. godine. Međutim, primjena pravnog okvira za zaštitu podataka ostaje slaba. Još nije počeo rad na usklađivanju šireg pravnog okvira sa novim EU acquis-em u oblasti zaštite podataka. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je zaposlila novo osoblje, ali su njene aktivnosti i dalje ograničene. Jačanje svijesti treba nastaviti, kao i obuke o standardima zaštite podataka, uključujući i sudije. Treba preduzeti dalje napore kako bi se zakonodavstvo o zaštiti ličnih podataka uskladilo sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka 2016/679 i Direktivnom 2016/680“.  (str. 25 Izvještaja EK o Crnoj Gori za 2018. godinu),

           Odbor će razmatranjem Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu /član 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore - kontrolna uloga/, realizovati četvrtu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu, sačinjenim na osnovu: Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine, Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine, Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018, Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu.

Prilikom razmatranja Izvještaja, u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za 2018. godinu, posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore donesenog povodom razmatranja Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2016. godinu, objavljenog u „Službenom listu CG”, broj 30/17.

****

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvan je:

  • predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj,

      a u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuje u radu sjednice, pozvan je:

  • ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo

Orav,

- OEBS- šefica Misije, ambasadorka Maryse Daviet,

- NVO-e  koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- „Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

****

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu dostupan je na linku: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/402/1690-10528-00-72-18-11.pdf

Event Properties

Početak događaja 18.06.2018. 9:30h
Kraj događaja 18.06.2018. 11:00h