18. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala

           D N E V  N  I    R  E  D:

 

                         Usvajanje Zapisnika sa:

 • Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam,

            poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, održane 28. februara 2018. godine i

      -    17. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 7. marta 2018. godine

 

 1. Plan aktivnosti (predlog) Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu;

 

 1. Izjašnjavanje o Izvještaju (sa Predlogom zaključka) sa Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje - Konsultativno saslušanje na temu „Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“, održane 28. februara 2018. godine, i

 

 1. Tekuća pitanja.

****

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, donošenjem Plana aktivnosti za 2018. godinu Odbor za ljudska prava i slobode nastavlja uspostavljenu praksu, započetu donošenjem Plana aktivnosti Odbora za period od decembra 2010. do oktobra 2011. godine, sa ciljem da se doprinese planskom, sistematskom i koordinisanom djelovanju radi što efikasnijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza koje nas očekuju na putu evropskih integracija.

Odbor za ljudska prava i slobode će i u 2018. godini nastaviti realizaciju aktivnosti, posvećenih nastavku djelovanja u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojenom 16. marta 2017. godine i Nezvaničnim radnim dokumentom Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori  (Non-paper), od novembra 2017. godine.

Posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije obaveza utvrđenih revidiranim akcionim planovima Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24 kako bi, shodno svojoj nadležnosti, Odbor dao doprinos ispunjenju preporuka Evropske komisije i izgradnji efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu sačinjen je na osnovu:

- Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine,

- Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine,

- Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018,

- Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu,

- aktivnosti Skupštine Crne Gore i

- jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu.

Polazeći od obaveze daljeg snaženja Odbora za ljudska prava i slobode i kontinuiteta s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom periodu, posebnu pažnju u ovoj godini, Odbor će posvetiti aktivnostima i nadležnim institucijama koje treba da obezbijede veću efikasnost u oblasti: zaštite od diskriminacije, prevencije torture, zaštite prava lica lišenih slobode, zaštite ličnih podataka, prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na prava djece sa teškoćama u razvoju i zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta, zbog čega je u Planu aktivnosti za 2018. godinu akcenat usmjeren na aktivnosti koje se odnose na:

 • implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora (čl. 68, 73, 75 i 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
 • zaštitu od diskriminacije,
 • prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT),
 • zaštitu prava lica lišenih slobode;
 • zaštitu ličnih podataka;
 • zaštitu prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu sa teškoćama u razvoju;
 • zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta i
 • intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u  regionalnoj saradnji i nastavkom saradnje koju Odbor ima sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata, kao  i učešćem članova Odbora na seminarima, konferencijama i drugim međunarodnim aktivnostima, na poziv međunarodnih organizacija, u skladu sa čl. 208, 209 i 210 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Kao i prethodnih godina, Odbor će u svom radu zadržati multisektorski pristup i nastaviti saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima koji se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom, a jedan broj aktivnosti, kroz institute kontrolne funkcije Skupštine, posvetiće praćenju implementacije zakona i realizacije zaključaka Skupštine, u nadležnosti ovog Odbora.

***

Predlog plana aktivnosti Odbora za 2018. godinu dostavljen je u elektronskoj formi članovima Odbora i na još oko 40 adresa radi davanja predloga, primjedbi i sugestija Sekretarijatu Odbora, do 15. marta 2018. godine, koji će biti predstavljeni na 18. sjednici Odbora, u proširenom sastavu (relevantni predstavnici političkog sistema Crne Gore, međunarodnih organizacija sa sjedištem u CG, uz prisustvo predstavnika Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori), kako bi nakon razmatranja predloga, primjedbi i sugestija isti usvojili.

  ***

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

- zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,

 - potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar

   pravde, Zoran Pažin,

- ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,

- ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,

- ministar prosvjete, dr Damir Šehović,

-predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

          međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori:

- OEBS- šefica Misije, ambasadorka Maryse Daviet,

- UNDP- stalna predstavnica Fiona McCluney,

- UNICEF- šef  Predstavništva, g. Osama Makkawi Khogali,

- UNHCR- predstavnica za Crnu Goru Roberta Montevecchi i

NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”,  predsjednik Boris Raonić.

 

Od učesnika, pozvanih da učestvuju u radu sjednice Odbora, očekuje se da svojim predlozima pomognu u konkretizovanju predloženih tema, kako bi se zadaci Crne Gore iz Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine i Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori (Non-paper), od novembra 2017. godine, uspješno realizovali tokom godine.

Event Properties

Početak događaja 19.03.2018. 13:00h
Kraj događaja 19.03.2018. 15:00h