14. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

LokacijaCrveni salon


DNEVNI RED
Usvajanje Zapisnika sa:
- 12. sjednice Odbora, održane 4. decembra 2017. godine i
- 13. sjednice Odbora, održane 5. decembra 2017. godine

1. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu;

2. Izvještaj i Informacija o aktivnostima predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode u decembru 2017. godine:
(1) Izvještaj sa Konferencije Odbora za ljudska prava i slobode, organizovane povodom Međunarodnog dana ljudskih prava na temu Prava djeteta, sa akcentom na zaštitu djece od svih vidova nasilja, u svjetlu Kampanje Vlade Crne Gore i UNICEF-a „Zaustavimo nasilje”, 8. decembra 2017. godine i
(2) Informacija o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode mr Mihaila Anđušića na svečanosti koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održanoj u Podgorici, 1. decembra 2017. godine;

3. Tekuća pitanja.
                                                                                                                                ****
U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu:
”Nedostaci i dalje postoje u oblasti prava manjina. Novi Zakon o manjinama smanjio je potencijal za konflikt interesa u postupcima za dodjeljivanje i kontrolu sredstava za manjine. Počeo je i da rješava pitanja vezana za nedostatak transparentnosti i ukupni institucionalni kapacitet u opredjeljivanju i reviziji tih sredstava. Očekuje se da će šira reforma uvesti potrebne zaštitne mehanizme i solidnu kontrolu i pozabaviti se slabostima državnih organa u toj oblasti da bi se spriječila zloupotreba. U izvještajnim ciklusima u vezi sa tim sredstvima stalno se otkrivaju nepravilnosti.“ (str. 78 Prevoda Izvještaja),
i navoda u Rezoluciji Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, od 16. marta 2017. godine u kojoj Evropski parlament, između ostalog:
„primjećuje određeni napredak u poboljšanju položaja manjina, uključujući dovršavanje nekoliko zakonodavnih reformi radi dodatnog usklađivanja sa evropskim i međunarodnim standardima ljudskih prava; pozdravlja donošenje Strategije i Akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2016. – 2020.; poziva da se tom Akcionom planu dodijele adekvatna sredstva kako bi se mogao sprovesti na odgovarajući način; izražava zabrinutost zbog dvostruke diskriminacije sa kojom se suočavaju Romkinje te u pogledu pristupa Roma, egipatske manjine i Aškalija zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju;
„poziva na dodatno jačanje institucija za ljudska prava, uključujući Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i smatra da bi se njihovo znanje o međunarodnom i evropskom pravu i standardima o ljudskim pravima trebalo povećati; izražava zabrinutost zbog nedostatka jedinstvenog pristupa i blagih kazni za kršenje ljudskih prava;“

Odbor će razmatranjem Izvještaja o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnio Fond /član 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/, realizovati sedamnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.

                                                                                                                                ****
Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:
- direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Safet Kurtagić,
- ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka.
Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

 

Event Properties

Početak događaja 19.12.2017. 15:00h
Kraj događaja 19.12.2017. 17:00h