13. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija:  Plava sala


D N E V  N  I    R  E  D:

                                   

  1. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, sa predlogom da se razmotre sledeće budžetske potrošačke jedinice (zainteresovano radno tijelo):
  • Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11 i 32/14), u okviru Programa Zaštita ljudskih prava i sloboda (str.182 - 50201),
  • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RE populacije, Vjerske zajednice, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova (str. 148, 149 i 150- 41401),
  • Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u okviru Programa Administracija (str. 193- 51001),
  • Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u okviru Programa Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (str. 151 i 152 - 41402),
  • Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore u okviru programa Administracija (str. 153 - 41405), i
  • Nacionalni savjeti (str. 154- 41406).

***

Odbor će razmatranjem Predloga zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu/član 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati petnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.

 

Event Properties

Početak događaja 05.12.2017. 13:00h
Kraj događaja 05.12.2017. 14:00h