12. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija:  Plava sala


 

 DNEVNI  RED

  • Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Odbora, održane 16. oktobra 2017. godine -
  1. Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021. godina; 
  1. Alternativni izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o Drugom i Trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Izvještaj Zlatnih savjetnika Zaštitnika o implementaciji preporuka UN Komiteta za prava djeteta; 
  1. Informacije o aktivnostima predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode u oktobru i novembru 2017. godine: 
  • Informacija o učešću predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode na Obuci „Etički standardi, dobro ponašanje i sprječavanje sukoba interesa“, održanoj u Podgorici, 18. oktobra 2017. godine sa Smjernicama dobrog ponašanja za poslanike Skupštine Crne Gore, koje je pripremio ekspert Savjeta Evrope Quentin Reed;
  • Informacija o posjeti predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode Maloj grupnoj kući u Bijelom Polju, održanoj 7. novembra 2017. godine;
  • Informacija o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode, poslanika Mirsada Murića na Regionalnoj konferenciji Zapadnog Balkana „Zaštiti i poštuj-Čuvajmo ljudska prava“, održanoj u Podgorici, 23. i 24. novembra 2017. godine, i 
  1. Tekuća pitanja. 

**** 

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu: Dječji rad ostaje razlog za brigu u Crnoj Gori, naročito dječje prosjačenje. (str. 61 Prevoda Izvještaja)

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu funkcionalan je, ali treba ojačati njegove kapacitete. Napredovao je proces deinstitucionalizacije, promovisanje hraniteljstva je nastavljeno, a ostvaren je napredak u oblasti svijesti sistema socijalnog staranja o dječjim pravima. Proces deinstitucionalizacije treba nastaviti paralelno sa porastom usluga hraniteljskih porodica i usluga baziranih u zajednici. Osnovano je devet dnevnih centara, a centar za djecu sa smetnjama u razvoju funkcionalan je u Podgorici od aprila.  (str. 62 Prevoda Izvještaja)

 Ostvaren je određeni napredak kada je riječ o pravima djeteta. Implementira se Akcioni plan za djecu za period 2013-2017. godine. Izmjene i dopune porodičnog zakona i krivičnog zakonika treba da se usvoje, i da se pozabave nedostacima vezanim za pravnu definiciju djeteta. Crna Gora je ratifikovala Treći opcioni protokol (o postupku komunikacije) uz Konvenciju UN o pravima djeteta, ali ne bilježi se mnogo aktivnosti implementacije. Ostaju izazovi u koordinaciji politike za djecu; sada potpuna nadležnost nije skoncentrisana ni u jednom ministarstvu. Posljednji sastanak Savjeta za prava djeteta održan je u oktobru 2015. godine i njegovi kapaciteti ostaju ograničeni. Nasilje nad djecom ostaje razlog za brigu, uključujući i mali broj prijavljenih predmeta u odnosu na evropski prosjek. Djeca su izložena eksploataciji i trgovini ljudima; prisilni dječji brakovi i dalje se prijavljuju nevladinim organizacijama, a samo se ograničen broj slučajeva krivično goni. (str. 77 Prevoda Izvještaja)

i navoda iz Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, od 16. marta  2017. godine u kojoj Evropski parlament, između ostalog:

poziva crnogorska nadležna tijela da preduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje nasilja nad djecom, trgovine ljudima i prisilnih dječjih brakova, koje i dalje prijavljuju nevladine organizacije.”,        

Odbor će razmatranjem Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021. godina /član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati četrnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.

 ****

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

- ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,

- ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka i

- zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- UNICEF-a, šef Predstavništva, Osama Makavi Kogali,

- NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,

- „Centar za prava djeteta“, izvršna direktorica Rajka- Cica Perović, i

- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, izvršni direktor Milisav Korać.  

Molimo Vas da učešće na sjednici potvrdite do 1. decembra (petak) 2017. godine, do  10 časova, na tel. 020/404-590 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., kao i da nas obavijestite da li Vam je potreban prevod na engleski jezik.

Event Properties

Početak događaja 04.12.2017. 13:00h
Kraj događaja 04.12.2017. 14:00h