Saradnja Skupštine Crne Gore i civilnog sektora konstantno se unapređuje i jača, što potvrđuje, između ostalog, i učešće predstavnika civilnog sektora na sjednicama radnih tijela, naročito kada se radi o konsultativnim saslušanjima, ali i u drugim aktivnostima koje ona organizuju.

Predstavnici zainteresovane javnosti imaju mogućnost da učestvuju na sjednicama radnih tijela, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, koji propisuje da u radu odbora, po pozivu, mogu učestvovati predstavnici Vlade, predstavnici naučnih i stručnih institucija, drugih pravnih lica i nevladinih organizacija, kao i pojedini stručni i naučni radnici, bez prava odlučivanja.

Značajan dio saradnje Skupštine Crne Gore i nevladinog sektora odvija se kroz direktnu komunikaciju nevladinih organizacija i radnih tijela Skupštine Crne Gore, uključujući i učešće poslanika i zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore u projektima i događajima koje organizuju nevladine organizacije.

Pozitivni efekti uključenosti civilnog društva ogledaju se u obezbjeđivanju povratnih informacija o rezultatima sprovođenja politika i reformi, javnoj kontroli rada Skupštine i pružanju uvida iz ugla civilnog društva o praćenju sektorskih politika, posebno u okviru procesa integracije u Evropsku uniju.

U pogledu ostvarivanja bolje komunikacije i odnosa sa civilnim sektorom, važan doprinos predstavlja potpisivanje Sporazuma o saradnji između Skupštine Crne Gore i nevladinih organizacija u Crnoj Gori, 29. jula 2016. godine. Sporazum ima za cilj osnaživanje povjerenja između Skupštine i nevladinih organizacija, kao i stvaranje održivog partnerstva zasnovanog na principima transparentnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja.

pdfSporazum o saradnji između Skupštine Crne Gore i nevladinih organizacija u Crnoj Gori