četvrtak, 29 decembar 2016 18:45

Završena Četvrta sjednica drugog redovnog zasijedanja

Usvojeno više predloga zakona

Trećeg dana četvrte sjednice drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, poslanici su usvojili Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine; Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu; Finansijske iskaze i izvještaje o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu sa Izvještajem o radu Agencije za 2015. godinu; Godišnji izvještaji o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu sa Finansijskim izvještajem Komisije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu; Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2015. godinu; Predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2017. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to:  Regulatorne agencije za energetiku,  Agencije za elektronske medije,  Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,  Agencije za nadzor osiguranja,  Agencije za ljekove i medicinska sredstva, i  Komisije za hartije od vrijednosti; Izvještaj o stanju enegetskog sektora Crne Gore u 2015. godini; Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti; Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica; Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlog zakona o reprogramu poreskog potraživanja; Predlog zakona o izmjeni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja; Predlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca; Predlog zakona o reviziji; Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna; Predlog zakona o izmjenama Zakona o patentima; Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani; Predlog zakona o upravljanju otpadnim vodama; Predlog zakona o izmjenama Zakona o spomen- obilježjima; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a;  Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini; Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014 – 2020. u 2015. godini; Predlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u primorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30 s Predlogom ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u primorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30, Predlogom ugovora o zajedničkim operacijama i Predlogom ugovora o računovodstvu; Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2015. godinu.  

U okviru tačke Izbori i imenovanja, Skupština je imenovala devet članova Državne izborne komisije: Natašu Pešić, za članicu, Naila Redžu, za zamjenika, Ljiljanu Radonjić, za članicu, Nikolu Dedeića, za zamjenika, Mersudina Dautovića, za člana, Ljubomira Sošića, za zamjenika, Aleksandra Jovićevića, za člana, Zorana Radonjića, za zamjenika, Harisa Mekića, za člana, Valona Dasharami, za zamjenika; Velja Čađenovića, za člana koji vrši funkciju sekretara Komisije, Dražena Medojevića, za člana, Darka Čelebića, za zamjenika, Veljka Vujovića, za člana, Duška Stjepovića, za zamjenika i Milisava Ćorića, za člana.