ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Administrativni odbor podnosi Skupštini predloge za izbor, imenovanja i razrješenja, osim predloga koje, u skladu sa Ustavom i zakonom, podnose drugi predlagači; donosi bliže propise kojima se uređuju pojedina pitanja ostvarivanja prava i dužnosti poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SlužbiSkupštine; na predlog generalnog sekretara Skupštine postavlja lica na radna mjesta utvrđena aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; utvrđuje naknade i nagrade za rad stručnim i naučnim radnicima za angažovanje u odborima Skupštine; razmatra pitanja primjene ili uskraćivanja imuniteta poslanika i druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima poslanika; vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim poslovnikom ili drugim propisom.

Opšti akti koje donosi Administrativni odbor objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

 

Predsjednik Odbora: Luiđ Škrelja


SKUPŠTINA CRNE GORE
NOVAKA MILOŠEVA BR. 8

KANCELARIJA  BROJ 25

SEKRETARKA ODBORA:  Goranka Vučinić

KONTAKT TELEFON: +382 20 404 - 595
EMAIL: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.