Tuesday, 22 October 2019 21:00

Održana Šesta sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Rasprava o Izvještaju o postignutim rezultatima radnih odbora obilježila sjednicu

Šestu sjednicu Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva obilježila je rasprava o postignutim rezultatima radnih odbora. Kroz izlaganje koordinatora i članova radnih odbora, Odbor se upoznao sa ostvarenim napretkom u pojedinačno svim radnim odborima. Ukazano je i na određena otvorena pitanja, odnosno drugačiji pristup rješavanju zadataka koji su u njihovoj nadležnosti. Usvojeni su i zaključci, sa jasnim smjernicama i preporukama, koji treba da dodatno unaprijede rad i dovedu do usaglašenih rješenja. U tom dijelu radnim odborima je sugerisano da dodatno intenziviraju rad i da u što kraćem roku pripreme nacrte zakona i drugih akata, sa mogućim alternativama, da se nastavi komunikacija sa predstavnicima Venecijanske komisije i ODIHR-a, kako bi utvrđeni materijali bili predmet razmatranja od strane njihovih eksperata. Takođe, radnim odborima je preporučeno da nastave konsultacije sa državnom institucijama koje su nadležne za implementaciju zakona, odnosno da predstavnike tih institucija pozovu na sjednice ili posjete te institucije i neposredno se upoznaju na koji način implementiraju zakone. Ujedno, koordinatori radnih odbora treba da u međusobnoj komunikaciji razmotre i potrebu za izmjenom i drugih pravnih akata u cilju implementacije dogovorenih zakonskih rješenja.   Konstatovano je da je sjednica ostvarila cilj, kao i da je ostvaren vidljiv napredak u radu.