Wednesday, 03 April 2019 14:00

Održana 49. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održano konsultativno saslušanje - rasprava na temu: „Trenutno stanje segmenata životne sredine rijeke Tare“

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je danas konsultativno saslušanje (raspravu) na temu: „Trenutno stanje segmenata životne sredine rijeke Tare“. Sjednici su prisustvovali predstavnici: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za vode, NVO Ekološki pokret „OZON“ i NVO „Breznica“, Pljevlja.

Rasprava je održana na inicijativu Ekološkog pokreta „Ozon“, NVO Ekološkog društva „Breznica" i nevladinih organizacija „Green Home“ i „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“. U obrazloženju inicijative, predstavnici NVO sektora su upoznali Odbor o javno objavljenim snimcima i fotografijama koji ukazuju da se na lokaciji okoline Mateševa, prilikom izgradnje autoputa, radovi izvode na način, koji nije u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima. Oni smatraju da je teren devastiran i da su voda, zemljište, biljni i životinjski svijet, pod negativnim uticajem aktivnosti, koje se realizuju na trasi autoputa, kao i da rijeka Tara, kao zaštićeno prirodno dobro, trpi štetne posljedice. Takođe, oni su istakli  da stručna i laička javnost nema ni minimum mogućnosti da sazna informacije o stanju životne sredine na predmetnoj lokaciji, kao ni čija će odgovornost biti u slučaju potpune devastacije i oštećenja zaštićenog prirodnog dobra.

Predstavnici relevantnih državnih organa saopštili su da, od kada je na osnovu Glavnog projekta i revidiranog Glavnog projekta, izdata dozvola za izgradnju dionice autoputa Smokovac – Uvač - Mateševo, 2017. godine, za nadzor aktivnosti angažovano je više ministarstava, kao i predstavnika stručne i naučne javnosti. Istaknuto je i da je izgradnja navedene dionice, u skladu sa domaćim propisima i sa prihvaćenim direktivama EU, čime je ispoštovan i pravni okvir Evropske unije.

Odbor je nakon rasprave odlučio da u narednom periodu formuliše zaključke ili ocjene, kao i stavove kojima bi se  potencirala potreba kvalitetnije saradnje između državnih organa i nevladinog sektora i bolje informisala javnosti o stanju životne sredine rijeke Tare, a u cilju podizanja povjerenja građana u rad institucija, koje se bave zaštitom životne sredine.