Thursday, 21 November 2019 14:06

Održana 42. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, na danas održanoj 42. sjednici, u prisustvu podnosilaca amandmana i predstavnika predlagača zakona, ministra kulture Aleksandra Bogdanovića i generalnog direktora Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Aleksandra Dajkovića, razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Predstavnik predlagača zakona nije prihvatio amandmane 1 i 2 poslanika Radula Novovića. Odbor je većinom glasova odlučio da ne podrži amandmane 1 i 2 poslanika Radula Novovića i predlaže Skupštini Crne Gore da iste odbije.

Poslanici Momčilo Martinović i Jovanka Laličić odustali su od podnešenih amandmana.

Amandman koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović nije razmotren, iz razloga odsustva podnosilaca amandmana.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor je odlučio da na ovaj predlog zakona podnese četiri amandmana Odbora, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača zakona, pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio ovog predloga zakona.

U okviru tekućih pitanja članovi Odbora su upoznati, da je, u vezi sa Inicijativom studenata Univerziteta Crne Gore „Zadržimo sistem studiranja 3+1“, postignut dogovor da se uvaže zahtjevi studenata, pa je Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, koji će Odbor uskoro razmotriti.

Članovi Odbora su informisani o uspješno realizovanoj aktivnosti, koja se odnosi na finansijsku donaciju Ambasade NR Kine, u iznosu od 50.000 eura, namijenjenu osnovnoj školi „Štampar Makarije“. Ovu donaciju je inicirao Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, tokom sastanaka sa delegacijom Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i zdravlje Svekineskog narodnog kongresa, tokom prošle godine.

Odbor je, takođe, donio Odluku o angažovanju stručnog konsultanta.