Thursday, 14 November 2019 14:14

Održana 34. sjednica Odbora za evropske integracije

Razmotreni Jedanaesti polugodišnji i Dvadeset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU 

Na danas održanoj 34. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića, sa pet glasova „za“ i dva glasa „uzdržan“ usvojili Jedanaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period za period januar – jun 2019. godine. Osim toga, članovi su usvojili Dvadeset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period april – jun 2019. godine.

Predsjednik Odbora Slaven Radunović pohvalio je rad crnogorske administracije i pregovaračke strukture, ali je istakao da i dalje dešavanja na unutrašnjem planu i izostanak ključnih rezultata u odnosu na poglavlja 23 i 24 određuju dalju dinamiku pregovora. On je ocijenio da bi izvještaji, pored tehničkih informacija, trebalo da sadrže i konkretne ocjene pregovaračkog procesa, kako bi i Skupština mogla na kvalitetan način da razgovara o ključnim izazovima.

Predstavljajući izvještaje, glavni pregovarač Aleksandar Drljević je istakao internu spremnost za zatvaranje niza poglavlja za koja su ispunjena sva mjerila za zatvaranje, i među njima: 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 21 – Trans-evropske mreže. Istakao je da u izvještajima Evropske komisije konstatovan napredak u dijelu pregovaračkih poglavlja, ali da je u odnosu na političke kriterijume potrebno uložiti više napora. Naglasio je da je u prethodnom periodu pregovaračka struktura aktivno radila na preispitivanju obaveza iz pregovaračkog procesa, te da je pojačana dinamika rada radnih grupa za pojedina poglavlja. Ipak, dinamika pregovora i zatvaranje poglavlja u krajnjem zavisi i od političke volje država članica EU, te je stoga važno obezbijediti njihovu podršku; u svemu ovome, posebno je značajna i uloga parlamentaraca i njihova saradnja sa kolegama iz zemalja EU.

Članove Odbora je interesovala ispunjenost mjerila i realna spremnost za zatvaranje pojedinih poglavlja, kakva je politička podrška država članica EU, te zašto se i dalje čeka na otvaranje Poglavlja 8 – Konkurencija. Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim dešavanjima u vezi sa politikom proširenja, poglavljima 23 i 24, kao i o inicijativi Mali Šengen. Poslanici su komentarisali i mehanizme za sprovođenje zakonskih rješenja (i govorili o mogućnosti pripreme predloga podzakonskih akata uporedo sa predlozima zakona), kapacitete i rad MONSTAT-a, te kaznenu politiku u vezi sa pitanjma iz poglavlja 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promjene. Članove Odbora je interesovalo i način na koji pregovaračka struktura prati trendove  u vezi sa pojedinim politikama EU (između ostalog, digitalizacija, zaštita životne sredine, temeljna prava i medijske slobode).

Sjednici su prisustvovali i generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Marijana Laković Drašković, zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak.