Print this page
Friday, 24 May 2019 18:22

Odbor za evropske integracije održao 28. sjednicu

Usvojen Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u EU i dva kvartalna izvještaja za prethodnu godinu 

Na danas održanoj 28. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića, sa šest glasova „za“ i tri glasa „uzdržan“ usvojili Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2018. godine. Osim toga, članovi su usvojili Devetnaesti i Dvadeseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul – septembar, odnosno oktobar - decembar 2018. godine.

Predsjednik Odbora Slaven Radunović pohvalio je rad crnogorske administracije i pregovaračke strukture, ali je istakao da su dešavanja na unutrašnjem planu, a ne samo dešavanja na nivou EU, doprinijela aktuelnoj dinamici pregovora. On je ocijenio da bi izvještaji, pored tehničkih informacija, trebalo da sadrže i konkretne ocjene pregovaračkog procesa, kako bi i Parlament mogao na kvalitetan način da razgovara o ključnim izazovima, ističući da koordinisano djelovanje svih aktera uključenih u pregovore doprinosi sveukupnoj efikasnosti procesa. Konstatujući da je Crna Gora propustila da u toku rumunskog predsjedavanja, otvori i/ili zatvori makar jedno poglavlje, Radunović se interesovao za očekivanja od narednog predsjedavanja Finske Savjetu EU.  

Predstavljajući dokumenta sa dnevog reda, glavni pregovarač je istakao tehničku spremnost za zatvaranje niza poglavlja, među kojima su: 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informatičko društvo i mediji, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 21 – Trans-evropske mreže. On je objasnio da tehnička spremnost podrazumijeva da su sva završna mjerila ispunjena, ali da zatvaranje zavisi i od političke podrške svih država članica EU; istakao je činjenicu da unutar EU postoje različita mišljenja u odnosu na politiku proširenja i prijem novih članica, ali i unutrašnju konsolidaciju Unije. U obezbjeđivanju političke podrške zemalja EU, Drljević kao posebno značajnu vidi ulogu parlamentarne diplomatije, posebno saradnje sa parlamentima zemalja EU, zbog čega je izrazio uvjerenje da zajedničkim djelovanjem Kancelarije i Odbora, svakog unutar svojih nadležnosti, Crna Gora može unaprijediti dinamiku pregovora i uskoro otpočeti fazu zatvaranja poglavlja.  

Članove Odbora je interesovalo u kojoj mjeri poglavlja 23 i 24 utiču na trenutnu dinamiku pregovora sa EU, kako će na to uticati aktuelni izbori za Evropski parlament, koje su glavne poruke sa sastanaka u Holandiji i Francuskoj, kao i konkretne preporuke u vezi sa radom crnogorskih institucija. Poslanici su se posebno interesovali i za efikasnost i kapacitete za korišćenje fondova EU, kao i za spremnost Crne Gore za sprovođenje rješenja u pojedinim oblastima koja su usklađena sa zakonodavstvom EU.   

Odbor će plenumu uputiti Izvještaj sa zaključkom da Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2018. godine prihvati, a za izvjestioca Odbora na plenarnoj sjednici određen je predsjednik Odbora Slaven Radunović.

Sjednici su prisustvovali i generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Marijana Laković Drašković, zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak i savjetnica glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore EU Dragana Marković.

Image Gallery