Monday, 02 December 2019 12:33

Održana 48. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotrena dva predloga zakona

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici, u prisustvu predstavnika predlagača zakona, kao i predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Državne revizorske institucije detaljno se upoznao sa načinom utroška opredijeljenih budžetskih sredstava  u sektoru odbrane i bezbjednosti za 2018. godinu.

Ovom prilikom, predstavnik Državne revizorske institucije predstavio je članovima Odbora nalaze Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz sektora odbrane i bezbjednosti i dao pojašnjenja s tim u vezi.

Na temelju dostavljenog dokumenta i sprovedene rasprave, Odbor je većinom glasova predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Odbor je na današnjoj sjednici razmotrio i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Članovi Odbora su, u prisustvu predstavnika predlagača zakona, te predstavnika potrošačkih jedinica u sektoru odbrane i bezbjednosti, upoznati sa planiranom raspodjelom sredstava u predmetnoj oblasti sa fokusom na razvojne projekte, modernizaciju i opremanje, te na ispunjavanje obaveza na međunarodnom planu.

Odbor je, po sprovedenoj raspravi, većinom glasova usvojio Mišljenje da su sredstva za potrošačke jedinice u sektoru bezbjednosti i odbrane u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu realno utvrđena, te da omogućavaju postupanje u skladu sa utvrđenim nadležnostima.