Wednesday, 04 December 2019 15:32

Održana 79. sjednica Administrativnog odbora

Razmotreni zahtjevi za preispitivanje odluka o novčanim kaznama

Na danas održanoj 79. sjednici, Administrativni odbor je razmotrio zahtjeve za preispitivanje odluka o novčanim kaznama, koje su 18. novembra 2019. godine podnijeli poslanici Raško Konjević i Nikola Divanović. U vezi sa tim, Odbor je odbio zahtjeve poslanika i uputio ih na mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana prijema nove odluke. 

Odbor je u okviru tačke „Tekuća pitanja“ odlučio da uputi Urgenciju klubovima poslanika da dostave predloge kandidata za imenovanje predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.