Thursday, 07 November 2019 15:28

Održana 77. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo dva postupka

Na danas održanoj 77. sjednici Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva je utvrdio Predlog odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. S tim u vezi, Odbor je predložio Skupštini Crne Gore da izabere Arjana Pultija, za člana UO Fonda, iz reda predstavnika Skupštine Crne Gore.

Takođe, Odbor je pokrenuo dva postupka, i to:

- postupak imenovanja predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Odbor je shodno članu 52 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti odlučio da objavi Javni poziv za utvrđivanje kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, na web sajtu Skupštine i u štampanom mediju „Dan“; i

- postupak imenovanja predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da uputi poziv klubovima poslanika da dostave predloge kandidata za imenovanje predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

Odbor je donio odluke o kazni (20), na osnovu čl. 110b i 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore, postupajući po aktima Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, a u vezi sa opomenama izrečenim na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godine, Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, Jedanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini i Devetoj - posebnoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, na ime sljedećih poslanika: Milutina Đukanovića, Jovana Jola Vučurovića, Andrije Mandića, Miluna Zogovića, Nebojše Medojevića, Slavena Radunovića, Milana Kneževića, Branka Radulovića, Nikole Divanovića i Raška Konjevića.