pdfPlan nabavki male vrijednosti za 2019.godinu, 7.06.2019.god

pdfPlan nabavki male vrijednosti za 2019. godinu

pdfIzmjena plana nabavki male vrijednosti za 2018.godinu, 5.11.2018.

pdfIzmjena plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu, 23.10.2018.

pdfIzmjena Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu, 08.10.2018. godine.

pdfIzmjena Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu, 20.06.2018. godine.

pdfIzmjena Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu, 23.03.2018. 

pdfPlan nabavki male vrijednosti, 31. januar 2018.

pdfPlan nabavki male vrijednosti

pdfPravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti  

pdfPlan nabavki male vrijednosti 

pdfPravilnik o sprovođenju hitnih nabavki

Nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga redovnog servisa fotokopir aparata - Partija I i II 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluge medijskog arhiva 

pdfZahtjev za dostavljane ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga izrade web i mobilnih aplikacija 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku izvođenja građevinskih radova u poslovnim prostorima

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga servisa fotokopir aparata po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku vizit karata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluge preuzimanja i odlaganja elektronskog otpada 

pdfZahtjev za nabavku male vrijednosti usluga novinskog servisa- pretplate za agencijski informativni servis 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti - Optimizacija procesa štampe 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku kancelarijskog namještaja 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za nabavku usluge održavanje postojećih softvera koji se koriste u Skupštini Crne Gore 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti izvođenja građevinskih radova na instalacijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti softvera za konferencijski sistem 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za nabavku usluge produženja garantnog perioda za serversku i storage opremu 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za nabavku materijala sa štampom 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti cvjetnih aranžmana

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za nabavku univerzalnih poštanskih usluga 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluga protokolarnog posluženja 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge pranja vozila 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge iznajmljiva opreme za organizaciju događaja 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ENG kamkodera 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti sredstava za higijenu 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti usluge iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku IP telefona 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluge održavanja opreme u Plenarnoj sali 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za male vrijednosti za nabavku i implementaciju softverskog rješenja 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge dodatane digitalizacije arhivske građe 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda z a nabavku male vrijednosti novogodišnjih paketića 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - Birotehnički materijal 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga štampanja (godišnjaci, sertifikati, izvještaji i dr.) 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku obezbjeđenja usluge simetričnog Internet pristupa 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge registracije i tehnikog pregleda putničkih motornih vozila 

pdfZahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti usluga oglašavanja u dnevnim novinama, USLUGE 15.11.2018. 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti rezervnih djelova za fotokopir aparate po partijama 

 pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga obnove softverskih licenci 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga obezbjeđenja hotelskog smještaja u inostranstvu 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti kancelarijskih potrepština 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti prehrambenih proizvoda - vode za watercooler aparate 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga održavanja postojećih IT sistema 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluge medijskog arhiva 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti raznih materijala za Demokratske radionice, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti vizit karata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti kancelarijskog namještaja, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti usluga novinskog servisa 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga optimizacije upravljanja procesa štampe 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga obezbjeđivanja smještaja za visoke strane zvaničnike 

pdfZahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti raznih usluga

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ekrana i distribucije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluga servisa fotokopir aparata, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti cvjetnh aranzmana 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti materijala za potrebe odrzavanja objekata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluga pranja vozila 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge nadogradnje postojećih softvera 

pdfZahtjev za dostavljanje za nabavku male vrijednosti konferencijskog sistema 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku poštanskih usluga 

pdfZahtjev za dostavljanje ponude za nabavku sredstava za higijenu 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti video miksera 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga automatizacije kamera 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti mikrofona, slušalice i druge opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti razne kancelarijske opreme, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti raznih materijala sa štampom

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti komunikacione opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti softvera za finansije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti skenera i opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti rezervnih djelova za fotokopir aparat 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti radova na tekućem odravanju građevinskih objekata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ostalih materijala 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ostale opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti novogodišnjih paketića 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke važećih propisa i pravnih akata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti raznih štampanih materijala 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti fotoaparata sa propratnom opremom 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga digitalizacije arhivske dokumentacije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti raznih štampanih materijala 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti prehrambenih proizvoda, po partijama

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga oglašavanja 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku hrane i pića, po partijama. 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-rezervni djelovi za fotokopir aparate, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda nabavki male vrijednosti-optimizacija upravljanja procesa štampe 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga uspostavljanja sistema za skladištenje podataka informacionih sistema 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge simetričnog Inernet pristupa 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku hrane i pića, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga obnove softverskih licenci 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti zastava 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti zakup telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televiizije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- hrana i pice, po partijama, ROBA, 5.10.2017.  

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kancelarijske potpreštine ROBA 29.09.2017.godine